Protokoll från Kämnärsrätten i Avesta AI:2 Den 13 November 1667

Utdrag ur

Protokoll från Kämnärsrätten i Avesta AI:2 Den 13 November 1667

Examinerades och förhördes twenne förestälte Personer, hwilke pass otta dagar tillförenne, äre antastade wordne, och grijpne uthi en By j Folkerne Sochn Alsbo ben:de. Och war deras särskilte bekännelse som föllier:

Berättade Lars Jönsson barnfödd i Folckerna Sochn, att han en runn tijdh för Tiuffnadh och Stöldh är förlijdne Sommar, tillijka medh sin Rotebonde Hans Mattsson i See och Östrefernebo Sochn, antastat, för Rätta stäld, och effter undfången dohm i fängelset insatt på Gäfle borg; dädan han för 3 wekor sedan medh fyra andre Personer, bekände sigh hafwa uthbrutit igenom Muren wijdh fångehws(hus)dören, Och således kommit på frij foot igen.

På förfrågan hwadh Intent förnämbligest hafwer warit medh hans uthbrytande och bortrymmande, hijt till desse Orter, anten wijdare här att stiäla, som han war waan, eller allenast att Salvera lijfwet för sin misshandel? Swarades att frälsa lijfwet, och komma sigh på wägen neder åth Halland och Skåne.

Wijdare berättade Lars på tillfrågan, om hans och hans Compagnioners förhållande på wägen, emillan Gäffle och här, Att sedan de hade i fyra dagar gådh, skoghledes, och omsijder kommit oförwart till ett Torp uthi Hedesunda Sochn; der inbrute de sigh uthi ett Stolpherberge uth om Gärden ståndandes, och stule der uth en Ost, och någre Kaker brödh, sampt 3 skiortor; der medh begifwa de sigh än wijdare och längre bort, och komme Skoghledes till en By i Heesunda Öster Engir ben:de Och stäle uthur en Baststugu Kiött; dädan ifrån begåfwe de sigh och komme till en By i Fernebo Sochn Istad ben:de Och opbrute der ett Stolpherberge in på Gärden hoos Jöns och stole där uth, Nembl. Skroder – 5 st. 1 Silfwer kädh, 1 Silfr. Kosa, 2 st fingrar, 2 Par …hude…, 1 par Wallmarsböxor, en bruun yllenströija af Kläde, 6 st Manfolcksskiortor, 1 lijten Barneskiorta, 1 par Hanskar och Wantar, 2 1/2 p: Klädes strumper, En Utterskinns Mössa, 1 st Bälgläder, 1 Steenflaska medh Brennewijn, 1 teenflaska medh Ditto. En Wallmars Tröja, 3 pr Skoor. Item någre stycken Ostar och Åhlar torckade. Penningar 40 D. 1 1 Spenne af Silfwer: Hwilket bestullne dock Lasse berättade hafwa bytt och tilldeelt hwar sin lott i Silfwer.

Ifrån förbem:de By begåfwe de sigh åth ett Torp Laggarebo öfwer Storby Skogen, åth Rosse i By Sochn, hwarest de widh By Kyrckia berättade sigh hafwa sedt Jöns i Istadh, som de bestule, medh någre andre hans föllies slagare, komma effter att willia antasta dem, doch undankommo dem, och ginge samma Natt uthi en Badstugu i Kyrckiebyen, och toge der uth ett Säthe medh sigh till Skogs, och späntade sig bloss att lysa sigh på wägen att de komme öfwer Elfwen, och Logerade så hoos Knuut i Bässningen, hwilken är i Swågerskap medh Hans och derföre hielpe dem Bååt, att komma sigh wijdare fort åth Brunbeck.

När de omsijder äre kompne igenom Skogen till Alssbo, der Lasses Swåger bodde, besöckte de dess Grannar i Swensbo By, och stole der uthur en Cammar en klädningh skattat för 16 D. Penningar, Contan D. S, 16 Skoor och Strumpor för 5 D: 1 fingran för 2 D, 16 Summa 25 D Koppar m.t.

Strax detta war oppenbart, antastades bem:te Personer, Nembl. Lars Jönsson och Hans Mattsson uthi Alsbo Torpet igenom Sochnelähns Mannen Pehr Ingemarsson och någre Medh Hielpare af sochnen, der bem:te Tiufwar såte och drucko, Men desses Stallbröder som medh dem förrymbde wore, wore på en annor Ort gångne att stiäla, whilke intet Kunde antastas.

Sidst tillfrågades Lasse hwem honom hade lärdt stiäla? Swarade han Min Rotebonde Hans hafwer lärdt det både migh och min Broder Matts; Och giör sammaledes alt sitt legofolck som honom tiena.

Tillstodh och Lasse hafwa stulit förlijdne Wintras här wid Awesta uthi framlijdne H. Elisabeth Swarts Hws (hus), Inbrutit sig om Natten uthi en stugu, skurit hool på ett kistelock, och der borttagit en Ny Thenskåål med lock, sampt en Bordkanna Ny af Then.

Sedan inkallades Hans Mattsson, hwilkens bekännelse gick alt lijka medh det som Lasse hade berättat, om deras förhållande ifrån Gäffle: detta undantagande, att han intet tilstodh hafwa lärdt Lars stiäla, Uthan sade att Lars och hans Broder Matts hafwa meer underrättat honom om lägenheeter och rätte tijder att stiäla här widh Awesta, om han wiste eller tordt än försökia, doch kunne icke neka hafft det i sinnet, och så wara öfwertald der till.

Uti Hornbergh i By Sochn, öfwertygade de hwar andre Hafwa med sammanrådh skurit sönder en bälgh, och af lädret giordt sigh Renslar att bära sitt Tiufwegods uthi.

Någre fijlar som Gewallieuren efterfrågade, bekände Lähnsmannen Pehr Ingemarsson, att folcket som dem antastade, refwe dem tillsigh, ampt Knifwar och annat som de hade på sigh wiste altså intet skaffa dem till rätta.

Sidst opwogs Silfret som hoos bem:te Tiuffuar befunnit är, och hölts i Wichten 23 lodh, hwilket sattes in Segur… till H. N:de Landshöfdingens förklaringh, huru och på hwadh sätt folcket som desse Ogärningsmän medh lijfswåde, Tijdsspillande och annor giord bekostningh hade grijpit, skole blifua betalte.

Prijset eller Wärdet på Tiufnaden som ofwanbem:te Personer hafwa Committerat, och nu bekändt effter sitt uthbrytande uthur fängelset, belop sigh effter gode Mäns Meningh förslags wijs till det ringesta på 120 D. föruthan det som desses Stallbröder Soldaterne hafua medh sigh borta, Och kunde altså intet skattas.