Stadgar

STADGAR för FOLKARE SLÄKTFORSKARFÖRENING
(antagna 9 april 1987),
tillägg § 6, 22 februari 1995, ändring § 7, 23 mars 2010, ändring § 7, 3 augusti 2020)

§ 1 Föreningens namn
Föreningens namn är Folkare Släktforskarförening

§ 2 Medlemsavgift
Medlemsavgift fastställes av årsmötet.

§ 3 Ändamål
Föreningens ändamål är att främja släkt- och hembygdsforskning.

§ 4 Styrelsen
Styrelsen består av 5 ordinarie ledamöter och 2 suppleanter. Ordinarie ledamöter är ordförande, sekreterare, kassör, vice ordförande och materialförvaltare. Mandattiden är 2 år. Vid starten 1987 väljs ordförande, kassör och en suppleant på 2 år, övriga på 1 år.

§ 5 Styrelsens uppgift
Styrelsens uppgift är att leda verksamheten, förbereda ärenden och verkställa fattade beslut, upprätta protokoll och medlemsförteckning samt omhänderha penningmedel. Sekreteraren för protokoll och kassören upprättar kassabok.

§ 6 Räkenskapsår
Föreningens räkenskaper skall per 31 december varje år sammanställas i fullständigt bokslut. Räkenskapsåret omfattar tiden 1 januari – 31 december.
Delårsbokslut skall lämnas per den 31 maj.

§ 7 Föreningsmöte
Årsmöte skall hållas före mars månads utgång. Kallelse och dagordning skall utsändas till medlemmarna senast 14 dagar före årsmötet.
Övriga möten tillkännages genom presentation i föreningens medlemsblad och hemsida.

§ 8 Revision
Styrelsens förvaltning och föreningens räkenskaper skall granskas av 2 revisorer, vilka avger utlåtande som skall innehålla yttrande ifråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
Vid ordinarie och extra revision skall styrelsen och/eller revisorer ha tillgång till bokföring och alla dess underlag senast en vecka efter begäran därom.

§ 9 Valberedning
Valberedning, består av 3 personer, utse för 1 år av årsmötet.

§ 10 Stadgeändring
Vid stadgeändring erfordras två-tredjedels majoritet i röstning vid två på varandra följande sammanträden med minst 14 dagars mellanrum. Det ena sammanträdet skall vara årsmöte.

§ 11 Förslag och ärenden
Förslag och övriga ärenden skall vara inlämnade till styrelsen senast 3 dagar före mötet.

§ 12 Beslutsförhet
Styrelsebeslut. För att styrelsebeslut skall vara gällande erfordras att minst 3 ledamöter är närvarande.

Föreningsbeslut För att föreningsbeslut skall vara gällande krävs att mötet blivit utlyst i stadgeenlig tid. Beslut fattas med enkel majoritet med undantag för §§ 10 och 14.

§ 13 Firmatecknare
Ordförande och kassör fungerar var för sig som firmatecknare.

§ 14 Föreningens upphörande
För upplösning av föreningen krävs samstämmiga beslut vid två på varandra följande ordinarie möten, varav ett skall vara årsmöte, med minst tre-fjärdedelar av avgivna röster. Om föreningen upplöses skall dess tillgångar överlämnas till för släkt- och hembygdsforskning lämplig institution inom föreningens verksamhetsområde.

/Avesta 3 augusti 2020/