Stadgar

STADGAR för FOLKARE SLÄKTFORSKARFÖRENING

(antagna 9 april 1987, tillägg § 6 22 februari 1995,                                ändring § 7 23 mars 2010)

§ 1    Föreningens namn

Föreningens namn är Folkare Släktforskarförening

§ 2    Medlemsavgift

Medlemsavgift fastställes av årsmötet.

§ 3    Ändamål

Föreningens ändamål är att främja släkt- och hembygdsforskning.

§ 4    Styrelsen

Styrelsen består av 5 ordinarie ledamöter och 2 suppleanter. Ordinarie ledamöter är ordförande, sekreterare, kassör, vice ordförande och materialförvaltare. Mandattiden är 2 år. Vid starten 1987 väljs ordförande, kassör och en suppleant på 2 år, övriga på 1 år.

§ 5    Styrelsens uppgift 

Styrelsens uppgift är att leda verksamheten, förbereda ärenden och verkställa fattade beslut, upprätta protokoll och medlemsförteckning samt omhänderha penningmedel. Sekreteraren för protokoll och kassören upprättar kassabok.

§ 6    Räkenskapsår

Föreningens räkenskaper skall per 31 december varje år sammanställas i fullständigt bokslut. Räkenskapsåret omfattar tiden 1 januari – 31 december.

Delårsboksslut skall lämnas per den 31 maj.

§ 7    Föreningsmöte 

Årsmöte skall hållas före mars månads utgång. Kallelse och dagordning skall utsändas till medlemmarna senast 14 dagar före årsmötet. Övriga möten tillkännages genom annonsering i pressen minst en vecka före mötet samt genom affischering på biblioteket i Avesta.

§ 8    Revision  

Styrelsens förvaltning och föreningens räkenskaper skall granskas av 2 revisorer, vilka avger utlåtande som skall innehålla yttrande ifråga om ansvarsfrihet för styrelsen.

Vid ordinarie och extra revision skall styrelsen och/eller revisorer ha tillgång till bokföring och alla dess underlag senast en vecka efter begäran därom.

§ 9    Valberedning

Valberedning, består av 3 personer, utse för 1 år av årsmötet.

§ 10 Stadgeändring

Vid stadgeändring erfordras två-tredjedels majoritet i röstning vid två på varandra följande sammanträden med minst 14 dagars mellanrum. Det ena sammanträdet skall vara årsmöte.

§ 11 Förslag och ärenden

Förslag och övriga ärenden skall vara inlämnade till styrelsen senast 3 dagar före mötet.

§ 12 Beslutsförhet

Styrelsebeslut. För att styrelsebeslut skall vara gällande erfordras att minst 3 ledamöter är närvarande.

Föreningsbeslut. För att föreningsbeslut skall vara gällande krävs att mötet blivit utlyst i stadgeenlig tid. Beslut fattas med enkel majoritet med undantag för §§ 10 och 14.

§ 13 Firmatecknare

Ordförande och kassör fungerar var för sig som firmatecknare.

§ 14 Föreningens upphörande

För upplösning av föreningen krävs samstämmiga beslut vid två på varandra följande ordinarie möten, varav ett skall vara årsmöte, med minst tre-fjärdedelar av avgivna röster. Om föreningen upplöses kall dess tillgångar överlämnas till för släkt- och hembygdsforskning lämplig institution inom föreningens verksamhetsområde.

/Avesta 23 mars 2010