Om Christelig Begrafning

Ur An-Siktet 2/2000, s. 9, av Barbro Vikström

Cap XVIII § I The som Christeligen lefwat hafwa, skola, när the döö ifrån thenne Werlden, ährligen, och på behörigt sätt, til Grafwen befordrade warda.

1686 års Kyrkolag föreskriver att dödsfallet skall tillkännages från predikstolen med tacksägelse till Gud som ”then framledne nådigt förlossat hafwer”. Ringning skall ske med en eller flera klockor för att förkunna att döden inträtt och för att påminna de efterlevande om deras dödlighet.
Likvakor har tidigare varit allmänna som alla, både gammal och ung, deltog i med liv och lust. Den döde skulle skyddas mot onda andar och från Satan men det var också ett tillfälle att träffa folk, att äta och dricka i glada vänners lag. Prästerna såg inte med blida ögon på denna sed, eftersom vidskepelse och dryckenskap inte hörde hemma i den protestantiska kyrkan. Kyrkolagen föreskriver att likvakor fortsättningsvis inte skall förekomma och begravningarna skall vara enkla. Bisättningen skall ske i stillhet och ”utan all Process och bekåstnadt”.
Ett lik skall begravas inom ett halvt år efter dödsfallet. Om det är ett rikt lik som skall begravas inne i själva kyrkan så skall kistan stå framför predikstolen under gudstjänsten och därefter sker begravningen. Om däremot den döde skall begravas på kyrkogården sker jordfastning och gravsättning först och sedan går man in i kyrkan och deltar i gudstjänsten.
”The som christeligen lefwat hafwa, . . ., til Grafwen befordrade warda.” Så inleds alltså kapitel 18, Kyrkolagen och då undrar man hur det gick för alla dem som inte var så ”christeliga” och vilka de egentligen var. Som väl är räknades de flesta in i gemenskapen och de nyfödda barn som dör innan de hunnit bli döpta får i och med Kyrkolagen rätt till begravning med präst. Tidigare tilläts inte prästen att medverka. Däremot säger KL att de barn ”som oächta födas, och mördas, skola läggas afsijdes på Kyrckiogården”. De små barnen har tydligen syndat svårt.
De som har en annan religion har rätt till en grav men får klara sig utan ceremonier. Med de ogudaktiga ”som döö uti grofwa Synder, skal Prästen sig icke förhasta”. Detsamma gäller för dem som gjort självmord. Kyrkan tar bara hand om de sina medan ”syndarna” är en angelägenhet för den värdsliga rätten. De dödsdömda fångarna skall tas om hand av präster som är ”wäl kunnige uti Samwetzmåhl och Frågor”. I fängelset får frosseri och dryckenskap inte förekomma och när prästen sen följer den dödsdömde till avrättningen så skall han se till att fången inte får för mycket vin så han blir full. I fyllan och villan minskar fångarnas benägenhet till botfärdiga tankar och för att be till Gud ”om en salig ändalycht”.

1734 års lag säger att dödsdömda som dör, antingen de blir avrättade eller dör av annan anledning i fängelset innan avrättningen, skall av skarprättaren grävas ner på galgbacken eller någonstans avsides i skogen. Liken efter dråpare, tjuvar och liknande får hanteras av andra än skarprättaren och får läggas på kyrkogården, men avsides. De som gjort självmord med vilja skall skarprättaren föra till skogs och gräva ner men visar det sig att ”thet i hufvudsvaghet, raseri, eller annor sådan vånda skedt vara; tå må han af annat folk handteras, och begrafvas.” Om någon hittas död och man inte vet varför han dog; ”then må ärliga begrafvas” men om han haft ett ogudaktigt leverne så får också han ligga avsides på kyrkogården.
Det fanns andra anledningar till begravningar utanför kyrkogården än när Mästerman var i farten. Vid olika farsoter, som t ex när pest eller kolera härjade, upprättades speciella kyrkogårdar på grund av smittorisken men också för att de ordinarie kyrkogårdarna inte kunde ta emot hur många som helst. Den sista begravningsplatsen av den typen avlystes 1934 men man kan säga att dylika kyrkogårdar var början på den sed vi nu har att lägga kyrkogårdarna utanför tätorterna.
Enligt Kyrkolagen skulle endast de som begravdes i kyrkan eller på kyrkogården föras in i dödboken men det ändrades så småningom. Tabellverket gav 1748 ut föreskrifter där olika demografiska förhållanden skulle redovisas i tabeller. I nativitets- och mortalitetstabellerna skulle bl a olika uppgifter angående födelse, äktenskap och död anges. Så skulle exempelvis, från och med 1749, detaljerade uppgifter om dödsorsaken lämnas. De dödsorsaker som angavs lämnades mestadels av anhöriga eller av prästen.
Källor:

1686 års Kyrkolag

1734 års Lag

Bondeson, Lars: Seder och bruk vid livets slut

Brilioth, Yngve: Svensk kyrkokunskap

Lext, Gösta: Studier i svensk kyrkobokföring 1600-1946